خانه / شبهات / پاسخگوی موضوعی / موضوعات دیگر / آیا اهل سنت معتقد به جبر هستند و می گویند انسان از خود هیچ گونه اختیاری ندارد؟

آیا اهل سنت معتقد به جبر هستند و می گویند انسان از خود هیچ گونه اختیاری ندارد؟

?پاسخ?

بله از جمله عقائد اهل سنت اعتقاد به قضا و قدر الهی به گونه ای که از انسان سلب اختیار می شود می باشد.

?احمد بن حنبل رییس حنابله چنین می گوید:

« قضا و قدر خوب و بد ، کم و زیاد ، ظاهر و باطن ، شیرین و تلخ ، خوشایند و نا خوشایند ، زیبا و نازیبا و آغاز و پایان از جانب خدا است .همه مردم به سوی آنچه برای آنان مقدر شده قرار می گیرند .زنا و سرقت و میگساری و آدم کشی و حرام خواری و شرک به خدا و کلیه گناهان به تقدیر الهی است»

?طبقات الحنابله ج۱ ص۱۵

? السنه ، احمد بن حنبل ، ص۴۴

و این روایات را در اثبات عقیده خود نقل می کنند؛

۱واقدی از زنی به نام ام حارث نقل می کند که :

« در نبرد حنین دیدم عمر بن خطاب پا به فرار گذاشته است و از میدان می گریزد .به او گفتم این کار چیست گفت تقدیر الهی است ( و من در فرار کردن اختیاری ندارم)»

?مغازی واقدی ج۳ ص۹۰۴

۲عبدالله بن عمر می گوید:

« مردی پیش ابوبکر آمد و گفت آیا زنا به تقدیر الهی صورت می گیرد .او گفت بله .مرد گفت چگونه می توان گفت خدا عملی را بر من تقدیر کرده است آنگاه مرا کیفر می دهد .ابوبکر گفت چنین است ای فرزند زن بد بو به خدا سوگند اگر کسی پیش من بود می گفتم با مشت بر بینی تو بکوبد»

?تاریخ الخلفاء ، ص۹۵

۳از پیامبر نقل می کنند که فرمود:

« برخی از شما کار بهشتیان را انجام می دهد تا آنجا که میان او و بهشت تنها یک ذراع فاصل می ماند .ناگهان سرنوشت بر او پیشی می گیرد و او کار دوزخیان را انجام می دهد و به جهنم می رود و برخی از شما کار دوزخیان را انجام می دهد تا آنجا که میان او و دوزخ جز یک ذراع باقی نمی ماند در این هنگام سرنوشت بر او پیشی می گیرد و او کار بهشتیان را انجام می دهد و به بهشت می رود»

?صحیح مسلم ج۸ ص۴۴

?صحیح بخاری ج۴ ص۷۹

?سنن ابن ماجه ج۱ ص۲۹

این حدیث می رساند که زمام کار دست خط پیشانی و سرنوشت است نه رفتار و اختیار انسان

۴حذیفه از پیامبر نقل می کند:

« آنگاه که از استقرار نطفه در رحم چهل و پنج روز گذشت فرشته ای وارد رحم می شود و می گوید خدایا این جنین شقی است یا سعید .آنگاه نوشته می شود .باز می پرسد پسر است یا دختر باز نوشته می شود .سپس کارهای او و اجل او و روزی او نوشته شده و نامه اعمال او پیچیده می شود .نه چیزی بر آن افزوده و نه چیزی از آن کاسته می شود»

?صحیح مسلم ج۸ ص۴۵

۵در روایت دیگر عمر می گوید:

« من به پیامبر گفتم کارهایی که انجام می دهیم دستاورد خودمان است یا از پیش مقدر شده است.

پیامبر فرمود همگی قبلا مقدر شده و قلم از نوشتن آن فارغ گشته است .هرکس اهل سعادت باشد برای خوشبختی عمل می کند و آن کس که شقی و بدبخت باشد برای آن سعی می کند»

?صحیح مسلم ج۸ ص۴۸

?جامع الاصول ج۱ ص۵۱۶

۶ابوهریره از پیامبر نقل می کند:

« موسی به آدم گفت تو پدر بشر هستی که خدا به دست خود تو را آفریده است …چرا ما و خودت را از بهشت بیرون کردی آدم در پاسخ گفت تو موسایی که خدا با تو سخن گفته و تورات را بر تو نوشته بنگر که خدا چند سال قبل از آفرینش من عصیان و گمراهی من را نوشته است .موسی در پاسخ گفت چهل سال .پس آدم به موسی گفت من تقصیری نداشتم و این تقدیر خدا بوده است»

?صحیح بخاری ج۴ ص۱۵۸ و ج۶ ص۹۶

در حالی که عقیده به جبر مخالف آیات قرآن است که اختیار را برای انسان ثابت می داند و می فرماید:

« هر کس کفر بورزد ضرر آن متوجه خود اوست و هرکس عمل نیک انجام دهد برای خود پاداشی را آماده می سازد»

?روم۴۴

این آیه به روشنی انسان را یک موجود مختار و آزاد معرفی می کند و پاداش و عقاب را کاملا مربوط به عمل و کردار می داند .

ومی فرماید:

« ما راه را به انسان نشان دادیم خواه شاکر باشد ( وپذیرا گردد ) و یا کفران کند»

?انسان۳

اهل بیت و علمای مکتب امامیه با رد روایات جعلی جبر که در کتب اهل سنت آمده است شدیدا در برابر عقیده به جبر موضع گرفته اند و با طرح استدلال های مختلف این عقیده را باطل اعلام و نظریه « امر بین الامرین» را اثبات کرده اند و روشن کرده اند که قضاء و
قدر الهی به هیچ عنوان با اختیار انسان منافاتی ندارد .

?جهت آگاهی به نمایه های زیر رجوع فرمایید؛

نظر شیعه در مورد جبر و اختیار چیست؟ آیا ما مجبوریم یا مختار یا اگر مختار باشیم با توحید در خالقیت منافاتی ندارد ؟

میگن در شب قدر اعمال مقدر میشه اگر اعمال ما مقدر شده!!! پس اختیار ما چی میشه؟ اگر مقدر شده من گناه کنم ،بدبخت بشم ،و …پس تقصیری ندارم!!!

?پرسمان اعتقادی