خانه / شبهات / قرآنی / خداوند در قرآن به پیامبر می گوید :قل انما انا بشر مثلکم « بگو من فقط بشری همانند شما هستم» با این وجود چگونه ما می گوییم امامان و پیامبر علم غیب می دانستند و قدرت تکوینی داشته اند و فوق بشری بودند؟

خداوند در قرآن به پیامبر می گوید :قل انما انا بشر مثلکم « بگو من فقط بشری همانند شما هستم» با این وجود چگونه ما می گوییم امامان و پیامبر علم غیب می دانستند و قدرت تکوینی داشته اند و فوق بشری بودند؟

خداوند در دو آیه خطاب به پیامبرش می فرماید:

« بگو من فقط انسانی مثل شما هستم که این حقیقت بر من وحی می شود که معبود شما تنها یکی است»

?فصلت۶ – کهف ۱۰۹

?یعنی بگو من  از نظر ساختمان جسمانی بشری مانند شما هستم .می خورم و راه می روم و می خوابم و ازدواج می کنم و …

من مدعی فرشته بودن نیستم و یا ادعای الوهیت و فرزند خدا بودن را ندارم بلکه انسان هستم با این تفاوت که پیوسته فرمان توحید  بر من وحی می شود .

?تفسیر نمونه ج۲۰ ص۲۱۴

بنابراین آیه در صدد نفی غلو و ادعای اولوهیت و فرزند خدا بودن از پیامبر گرامی است و این که او انسان است اما انسانی وارسته که لیاقت دریافت وحی الهی را داشته است . بنابراین شما در حق پیامبر غلو نکنید و ادعای اولوهیت او را نکنید .

?امام عسکری در تفسیر آیه فرمود:

« یعنی بگو من بشر هستم و مانند شما غذا می خورم ( خدا و فرزند خدا نیستم ) من در بشریت و انسان بودن مانند شما هستم ( در مورد من غلو و ادعای اولوهیت نکنید)»

?التفسیر المنسوب الی الامام العسکری ص۵۰۴

حضرت علی فرمود:

« در مورد ما غلو نکنید و بگویید مانند بندگانی هستیم که تحت اداره الهی هستیم ( خدا و فرزند خدا نیستیم) پس از آن هر چه می خواهیم در فضل ما بگویید»

?خصال ج۲ ص۶۱۴

?بحار الانوار ج۲۵ ص۲۷۰

بنابراین آیه در صدد نفی ادعای اولوهیت در مورد پیامبر گرامی و به تبع امامان است.

ما می گوییم آنان بشر و انسان بوده اند و خدا و فرزند خدا نیستند اما انسان هایی وارسته و شایسته که تحت تربیت الهی تمامی اسماء حسنای الهی در آنان ظهور داشته و شایسته ارتباط با غیب و قدرت های ماوراء مادی به اذن الهی هستند.

?پرسمان اعتقادی