خانه / گپ و گفت سیاسی / اکثر مردم ایران چگونه رای می دهند؟

اکثر مردم ایران چگونه رای می دهند؟

بدانید و آگاه باشید که مردم ما بیشتر از آنکه به برنامه ها و سابقه و توانایی یک شخص رای بدهند ، برای رهایی از دست یک نامزد به رقیب او رای میدهند!!! 

و این یعنی چیزی که نمیخواهند را بهتر میفهمند تا  چیزی که میخواهند!

.

◀️ در سال ۷۶ برای رهایی از دست جناح راست سنتی به دامن چپ و فردی جدید پناه آوردند …
◀️ در سال ۸۴، در مرحله دوم، باز به فردی پناه آوردند که خوب نمیشناختند اما برای فرار از فردی که قبلا هم ۸ سال رییس جمهور بود، چاره ای نداشتند!
◀️ در سال ۹۲ هم مردم به فردی پناه آوردند که خوب نمیشناختند ، اما مقابل تفکر رییس جمهور وقت بود …

 

الآن هم همین است مردم باید از دست یک نفر فرار کنند و طرف دیگر خیلی مهم نیست چه برنامه ، توانایی و شخصیتی دارد…
الآن هم اگر آقای روحانی رای نیاورد ، مردم از دست او فرار کردند و به چهره جدیدی رو آوردند و اگر آقای روحانی رای آورد ، فقط به لطف لولو نشان دادن کاندیدای رقیب توانسته رأی بیاورد …

.

همه کانال ها، همه کمپین ها، این موضوع را میدانند!!

نشانه اش هم الآن کاملا عیان است :

✅ کمپین طرفداران دولت فقط در جهت لولو نمایی از کاندید رقیب گام برمیدارد و نه اینکه چگونه اوضاع خوب میشود  …

✅ و کمپین مخالفین دولت تکیه کردند به عملکرد بد دولت تا اینکه تکیه کنند بر اینکه چگونه اوضاع خوب میشود …

منجی کشور ، جریانی است که صادقانه ماه ها و سالها با یک تیم منسجم برای نجات کشور ، آسیب شناسی و برنامه ریزی کرده باشد، نه اینکه دم انتخابات مردم به سمت آنها فرار کنند و به یک جزوه صد صفحه ای که روی جلدش با فونت بزرگ نوشته شده برنامه های دولت جدید رای دهند

( بیشتر فکر لازم آید )